گیاه زامفولیا سبز

145,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به نور متوسط و غیر مستقیم _ دمای ایده آل رشد ۱۵ تا ۳۰ درجه _ مقاوم نسبی تا دمای ۸ درجه صفر _ گیاه گرمسیری
آبیاری : نیاز آبی کم به دلیل داشتن ریزوم (غده نگهدارنده آب) در گیاه _ خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد
رطوبت : تامین رطوبت گیاه با غبار پاشی در دما های گرم
خاک : دوست دار خاکی سبک با زهکشی مناسب _ به دلیل داشتن ریزوم در گیاه خاک گیاه نباید رطوبت را در خود نگهداری کند
کود : نیازی به کود دهی خاصی ندارد