بوته فیسالیس (فیسالوس)

295,000 تومان

بوته گیاه فیسالوس

با خاصیت درمانی و دارویی