بذر لوبیا گوشتی ایرانی

20,000 تومان

بذر لولیا گوشتی ایرانی
بسته بندی یک کیلویی
غیر تراریخته