کود کامل میکرو (۱۰۰ گرمی) NPK 20_20_20

40,000 تومان

  • طریقه مصرف به دو روش آبیاری و جذب ریشه و محلول پاشی و جذب از طریق برگ ها
  • کود مناسب برای تمامی نهال های تازه کاشته شده ، گیاهان آپارتمانی و زینتی و صیفی جات و سبزیجات
  • کود کامل رشد ۲۰ ۲۰ ۲۰ ( کود مخصوص گیاهان آپارتمانی و زینتی، صیفی جات و سبزیجات) ، مناسب ترین کود برای رشد و توسعه برگها و سبزینه و همچنین ریشه و همینطور تحریک گیاه برای گلدهی می باشد می باشد که میزان و سطح سبز گیاه را افزایش داده و باعث افزایش جذب نور و فتوسنتز بهتر در گیاه می شود .
  • این کود برای گیاهان گلدار تا قبل از شروع گلدهی و برای گیاهان فاقد گل درتمام دوران رشد توصیه می گردد.
  • این کود قابل اختلاط با اکثر سموم دفع آفات نباتی  و قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری می باشد