نهال گلدانی انگور عسگری یا شیرازی (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری
  • اندازه حبه متوسط بیضی شکل با رنگ پوست حبه سیز مایل به زرد
  • میوه میان رس
  • قند ۱۶ درجه بیرکس
  • سازگار با اغلب مناطق و تحمل مناسب به خشکی و خاک آهکی
  • فاصله کاشت ۲متر در ۳ متر