نهال گلدانی انگور شمشیری زرد

255,000 تومان

رنگ میوه زرد _ بدون هسته

زمان رسیدن میوه از اواسط مرداد ماه تا اوایل شهریور

عمر مفید اقتصادی بین ۲۵ تا ۳۰ سال

میزان باردهی ۲۵ الی ۳۰ تن در هکتار

قابل کاشت فقط در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری _ تحمل سرمای زیاد را ندارد

فواصل کاشت ۴*۳ متری