نهال گلدانی انگور بلک سیدلس

120,000 تومان

رنگ میوه بنفش تیره _ معطر

زمان رسیدن میوه اواسط شهریور ماه

باردهی نهال از سال اول کاشت به صورت نوبرانه

عمر اقتصادی ۱۰۰ سال

میزان باردهی ۴۰ تن در هکتار

مقاومت نسبی به خشکی _ نیاز آبی متوسط

نیاز به رقم گرده افشان

فاصله کاشت ۴*۴ در زمین های مسطح و ۳*۳ در زمین های بادگیر و شیب کم