نهال گلدانی انگور دزماری (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف  تازه خوری
  • حبه هایی متوسط دانه دار به رنگ سبز مایل به زرد- نهال زود رس
  • فاصله کاشت ۲ متر در ۲ متر