نهال گلدانی انگور شاهرودی (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری
  • با حبه های متوسط بیضی شکل
  • رنگ پوست حبه سبز مایل به زرد
  • این نهال به انواع محیط ها سازگاری دارد
  • تحمل مناسب به خشکی خاک های آهکی و سفیدک