نهال گلدانی انگور قرمز فرانسه (دوساله)

50,000 تومان

  • بومی کشور فرانسه و قابل کاشت در ایران
  •  خوشه های بزرگ‌ دانه دار و دیر رس
  • قابل نگهداری تا پاییز و زمستان
  • فاصله کاشت هر نهال ۲ متر در ۳ متر