نهال گلدانی انگور لعل سیاه (دوساله)

50,000 تومان

  • موارد مصرف تازه خوری
  • خاک قابل کاشت : خاک سبک و لومی شکل و نیمه مقاوم به خاک های شور و آهکی
  • مناسب ترین سطح ارتفاع از آب های آزاد برای محل کاشت :  ۱۱۰۰ تا ۱۳۵۰ متر
  • متوسط برداشت در هکتار : ۴۰ تا ۶۰ تن
  • متوسط باردهی برای هر نهال: ۳۰ کیلو
  • شروع باردهی: سال سوم اوج باردهی سال پنجم
  • دمای قابل تحمل : ۱۸- تا ۲۱- در زمستان
  • تا ۴۵ درجه در تابستان
  • فاصله کاشت ۲متر در ۲ متر تا ۲ متر در ۳ متر