نهال گلدانی انگور گزندایی (دوساله)

50,000 تومان

  • مورد مصرف تازه خوری و مویز
  • مناسب کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک و خاک های آهکی
  • میزان قند ۱۸ درجه بریکس
  • فواصل کاشت ۲ متر در ۳ متر