نهال گلدانی زیتون زرد طارم

150,000 تومان

رقم تجاری
موارد مصرف: خوراکی_کنسروی_روغن گیری