نهال گلدانی زیتون کنسروالیا یونانی

155,000 تومان

رقم تجاری
موارد مصرف : کنسروی و خوراکی