نهال گلدانی پسته اکبری

130,000 تومان

  • قابلیت کاشت در مناطق سردسیر و گرمسیر
  • نیاز به خاک نسبتا شور جهت رشد مطلوب
  • فواصل کاشت از ۳*۳ تا ۳*۴ متری
  • شروع به باردهی از سال دوم و اوج باردهی از سال پنجم
  • کاشت رقم گرده افشان به ازای هر ۱۰ نهال