نهال گلدانی گوجه سبز (آلوچه) مراغه (به زودی در یاشیل باغ!)

110,000 تومان

به زودی در یاشیل باغ!
  • کاشت در مناطق سردسیر قابلیت
  • زمان برداشت محصول تیر ماه
  • شروع باردهی از سال دوم و اوج باردهی از سال پنجم
  • کاشت رقم گرده افشان مناسب این رقم
  • فواصل کاشت ۳*۳ یا ۴*۳ متری