بنسای جنسینگ

ترکیبات مناسب خاک بونسای جنسینگ:
۱ – %۳۰ کوکوپیت ۲۰%برگ – ۲۰%خاک باغچه – ۱۵%کود دامی – ۱۰%ماسه -۵%پوست برنج

۲ – %۲۵ کوکوپیت – ۳۰% برگ – ۲۰ % خاک باغچه – ۱۵% ورمی کمپوست – ۱۰% ماسه

۳ – %۵۰ کوکوپیت – ۲۵% خاک باغچه – ۱۵% کود دامی یا ورمی کمپوست – ۱۰% ماسه

۴ – %۷۰پیت ماس – ۲۰% خاک باغچه – ۱۰% ماسه