بنسای سدروس کاجی

25,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به حداقل ۴ ساعت نور مستقیم _ پشت پنجره جنوبی بهترین مکان
آبیاری : نیاز آبی خیلی کم _ خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد
خاک : خاک کاکتوس بهترین مورد _ خاک سبک با زهکشی مناسب
کود : نیاز به کود ۲۰ ۲۰ ۲۰ از فصل بهار تا پاییز ۳ هفته یکبار

ناموجود