نخل شامادورا (سایز نشایی)

40,000 تومان

  • شرایط نگهداری : نیاز به نور غیر مستقیم و نیمه سایه – بهترین دمای نگهداری گیاه ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی گراد – درجای خنک رشد مطلوبی دارد درصورت بالا بودن دمای محیط باید برگها غبارپاشی شود.
  • آبیاری : در تابستان دوبار و در زمستان هر پنج روز یکبار آبیاری شود – زمانی که سطح خاک، نیمه خشک یا نیمه مرطوب بود، زمان مناسب برای آبیاری گیاه می باشد.
  • خاک : خاک باغچه و خاک برگ به مقدار برابر _ نیازمند به خاک سبک
  • کود : کود برگ دهی و یا کود ۲۰ ۲۰
دسته: