گیاه بنجامین ابلق

160,000 تومان

  • شرایط نگهداری: نور زیاد و غیر مستقیم خورشید – کمبود نور و تابش مستقیم نور خورشید باعث ریزش برگها میشود
  • شرایط دمایی : ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد
  • آبیاری : استفاده از آب ولرم و بدون املاح (آبی که کلر آن ته نشین شده باشد) – خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک باشد
  • ایجاد رطوبت در هوای گرم با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن به همراه غبار پاشی برگها (جهت جلوگیری از ریزش برگها)
  • کود : کود رشد یا کود ۲۰ ۲۰ هر ماه یکبار
  • خاک : خاک باغچه و کمپوست