شاخه بامبو رومیزی سبز

115,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به نور زیاد ، فیلتر شده و غیر مستقیم آفتاب _ نگهداری در دمای بین ۱۸ تا ۳۵ درجه _ ریشه بامبو سالم همیشه به رنگ قرمز خواهد بود
آبیاری : در صورت نگهداری ریشه در آب ، هر ۷ تا ۱۰ روز یکبار آب آن تعویض شود _ در گلدان خاکی نیاز به رطوبت نسبی و همیشگی در خاک (خیس ماندن بیش از حد خاک باعث پوسیدگی ریشه گیاه میشود)
خاک : قابل کاشت در خاک و قابل نگهداری در گلدان آب ( تعویض آب گلدان هر هفته یکبار )
(در محیط شور گیاه از بین میرود و در صورت نگه داری در خاک خود گیاه خاک را شور میکند به خاطر آن نگه داری در گلدان حاوی سنگ ریزه و آب توصیه میشود )
کود : با قرار دادن چند عدد ماهی گلدفیش فایتر یا زبرا دیگر نیازی به کود ندارد
نکته مهم : یک شاخه بامبو هنگام ثبت سفارش ارسال خواهد شد