گیاه شفلرا ابلق

75,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به نور مستقیم و غیر مستقیم به صورت متوازن – دمای مناسب بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتی گراد
آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک شود
رطوبت : غبارپاشی دو هفته یکبار برگها
خاک : کوکوپیت به همراه مقداری کمپوست
کود : کود رشد و کود ۲۰ ۲۰