گیاه پتوس ابلق (سایز نشایی)

30,000 تومان

  • شرایط نگه داری : در محیط های نیمه تا سایه وحتی زیر نور فلورسنت هم قابلیت رشد دارد
  • دمای مطلوب در دمای بین ۱۰ تا ۲۴ درجه نگهداری شود دمای زیر ۱۰ درجه باعث خشک شدن گیاه میشود
  • میزان آبیاری خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک باشد_ رطوبت زیاد خاک باعث پوسیدگی ریشه گیاه میشود
  • خاک مورد نیاز خاک باغچه و خاک گدان