گیاه پتوس نئون (سایز نشایی)

30,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به محیطی با گرمای نسبی (معتدل) برای رشد _ به نور بیشتری نسبت به سایر هم نوعان خود دارد (در نور بسیار کم برگها کوچک شده و رنگ زیبای خود را از دست میدهد)
آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد (آب اضافی موجود در زیر گلدانی گیاه باید همیشه خشک باشد)
خاک : نیاز به خاک با زهکشی مناسب (ماندگاری آب در خاک باعث پوسیدگی سریع ریشه گیاه میشود)
کود : از اوایل بهار تا اواخر تابستان ماهی یکبار کود محلول در آب یا کود مایع (۳ گرم در لیتر)