گیاه کوروتون

145,000 تومان

  • شرایط نگهداری : تابش مستقیم یا غیر مستقیم ۶ تا ۸ ساعت در روز – جای ساکن و بدون جریان و هوا و رفت و آمد – اجتناب از جابجایی زیاد (جابجایی باعث ریزش برگها میشود) – داشتن زهکش مناسب گلدان
  • آبیاری: در تابستان هر هفته ۳ بار و در زمستان خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک باشد
  • رطوبت : ایجاد رطوبت با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن – در زمستان هفته ای یک مرتبه مه پاشی گیاه لازم است
  • دما : دمای مناسب نگهداری ۱۵ تا ۲۷ درجه سانتی گراد
  • کود : کود رشد و کود ۲۰ ۲۰