گل آپارتمانی ختم چینی

100,000 تومان

  • نیاز به نور مستقیم و زیاد
  • میزان آبیاری هفته ای دوبار در تابستان و هفته ای یکبار در زمستان برحسب گرمای محیط
  • ایجاد رطوبت در هوای گرم با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن
  •  خاک مخلوطی از خاک باغچه و پیت ماس
  • کود: در فصل گلدهی نیرات پتاسیم و سولفات منیزیم و یا استفاده از کود دامی در مقدار مناسب