گل محبوبه شب

95,000 تومان

  • نیاز به نور مستقیم و زیاد _ در آپارتمان جای نورگیر و پنجره جنوبی
  • میزان آبیاری خاک گلدان بین دو آبیاری باید خشک باشد
  • دمای مطلوب هوای معتدل رو به گرم و ایجاد رطوبت در هوای گرم با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن
  • خاک مطلوب مخلوطی از پیت ماس کمپوست و خاک باغچه با زهکشی مناسب
  • کود: فسفات آمونیوم و کود گلدهی هر ماه یکبار