گل آپارتمانی آنتریوم

175,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به نور غیر مستقیم و کافی _ تابش نور مستقیم آفتاب باعث سوزش برگها میشود _ نور غیر مستقیم باعث گلدهی گیاه میشود

آبیاری : نیاز به رطوبت نسبی همیشگی در خاک

رطوبت : ایجاد رطوبت در هوای گرم با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن

خاک : ترکیبی از خاک ارکیده ، شن ، خزه و زغال سنگ

کود : در بهار و تابستان هفته ای یکبار ، فسفر را به اندازه نصف دستور العمل استفاده رفیق کرده و استفاده شود