گل آپارتمانی اسپاتی فیلوم

165,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز نوری کم ، نور غیر مستقیم و یا فیلتر شده _ دمای نگهداشت بین ۱۳ تا ۲۳ درجه _در محیط های بالای ۲۳ درجه حتما باید غبار پاشی شود
آبیاری : نیاز آبی متوسط (خاک گیاه بین دو آبیاری باید خشک باشد)_در تابستان بر حسب گرمای محیط آبیاری شود
رطوبت : ایجاد رطوبت در هوای گرم با گذاشتن زیر گلدانی پر آب و انداختن سنگ ریزه داخل آن
خاک : کاشت در خاکی سبک با زهکشی بالا _ خاک ایده آل گیاه ترکیبی از خاک برگ ، پیت ماس و پرلیت یا خاک برگ ، کوکوپیت و پرلیت
کود : در فصل رشد نیاز به کود کامل ( ۲۰ ۲۰ ۲۰ ) و کودهای خاوی منیزیوم و آهن دار