گل آپارتمانی بنفشه روسی

90,000 تومان

شرایط نگهداری : نیاز به نور غیر مستقیم و زیاد
آبیاری : خاک گلدان بین دو آبیاری خشک باشد _ بعد از آبیاری زیر گلدانی گیاه بایستی خشک شود
خاک : خاک مخصوص بنفشه آفریقایی یا ترکیب خاک برگ و پرلیت
کود : کود رقیق فسفر هفته ای یکبار _ کود گلدهی
نکته مهم : هنگام آبیاری نباید برگ ها و ساقه گیاه مرطوب شود